Zatrzymaj globalne ocieplenie

z fundacją rapdach

Fundacja Rapdach

Misją fundacji RapDach jest poprawa świadomości wśród ludzkości, że należy inwestować w odnawialne źródła energii, nie patrząc na koszta finansowe. Odnawialne źródła energii to temat, który zawsze się opłaca, jeśli nie zawsze patrzy się tylko na pieniądze. Firma poprzez swoją misję ma zamiar pozyskiwać fundusze na realizacje instalacji fotowoltaicznych dla najbardziej potrzebujących instytucji w naszym kraju i na świecie. Przykładem takich instytucji są przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe oraz szpitale, które w obecnych czasach mają mocne zapotrzebowanie na energię elektryczną, a drogie koszta z nią związane ograniczają możliwości danych placówek na inwestowanie w ludzi i narzędzia pozwalające kształcić specjalistów czy leczyć najbardziej potrzebujących w naszym kraju. Nasza misja to również program „Akademia Młodego Specjalisty” – w akademii tej chcemy dokształcać młodych i ambitnych ludzi w zawody przyszłości.

Odkryj cele fundacji

Inicjowanie i wspieranie działań w sferze gospodarki energetycznej zgodnie
z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju,
Wspomaganie krzewienia wiedzy z zakresu rozwiązań energooszczędnych oraz energetyki proekologicznej.

NUMER NASZEGO KONTA:

ŁĄCKI BANK SPÓŁDZIELCZY

Wpłaty w IBAN PLN:

PL 51 8805 0009 0049 3873 2000 0010

SWIFT: POLUPLPR

Statut Fundacji:

Fundacja została powołana w celu:

 • Inicjowania i wspierania działań w sferze gospodarki energetycznej zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju,
 • Wspomagania krzewienia wiedzy z zakresu rozwiązań energooszczędnych oraz energetyki proekologicznej,
 • Wspierania działalności naukowej w sferze gospodarki energetycznej
  i bezpieczeństwa energetycznego,
 • Prowadzenia działań edukacyjnych dotyczących gospodarki energetycznej,
 • Pomocy w popularyzacji wiedzy na temat rozwiązań energooszczędnych
  i proekologicznych,
 • Propagowania i wspierania rozwoju nowoczesnych, przyjaznych środowisku
  i efektywności technologii wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii,
 • Wspierania działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce poprzez racjonalizacje polityki energetycznej,
 • Udzielania wsparcia i pomocy dla działań na rzecz tworzenia dobrego prawa mającego wpływ na rozwój energetyki zrównoważonej,
 • Wspierania rozwoju i promowanie energetyki odnawialnej i alternatywnej,
 • Wspierania działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego i neutralizację zagrożeń ze strony sektora energetycznego,
 • Niesienia pomocy i wsparcia dla działań na rzecz dywersyfikacji źródeł energii w gospodarce krajowej,
 • Inicjowania i prowadzenia dialogu pomiędzy uczestnikami rynku energetycznego,
 • Kreowania i promowania najwyższych standardów i dobrych praktyk w zakresie działalności inwestycyjnej w energetyce,
 • Prowadzenia edukacji społecznej w zakresie zagadnień związanych z energetyką,
 • Prowadzenia działalności wspomagającej przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy,
 • Prowadzenia działalności na rzecz promocji polskich podmiotów gospodarczych,
 • Upowszechniania i promocji zielonej energii,
 • Prowadzenia działalności na rzecz ekologii, ochrony zwierząt, przyrody i środowiska,
 • Prowadzenia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności,
 • Prowadzenia działalności na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • Prowadzenia działalności na rzecz ochrony zdrowia,
 • Prowadzenia działalność na rzecz kultury fizycznej, sportu i turystyki, rekreacji i krajoznawstwa,
 • Prowadzenia działalności na rzecz innych organizacji pozarządowych,
 • Prowadzenia działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • Prowadzenia działalności na rzecz rewitalizacji,
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • Prowadzenia działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 • Prowadzenia działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • Prowadzenia działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • Prowadzenia działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • Prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • Prowadzenia działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
 • Upowszechniania marki lokalnej.

Fundacja dla realizacji celów, o których mowa w ust. 1 prowadzi działalność pożytku publicznego. Działalność ta może przyjmować formę nieodpłatną lub odpłatną. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

100

%

do 2050 energia odnawialna dla całej planety